จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นนวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ กับนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ

Collapse

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

จุลินทรีย์ชีวภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้ได้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับพืช และนำไปหมักได้โดยไม่ต้องกากน้ำตาล

Collapse

Bio100Plus

Bio100Plus

จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ Bio100Plus ช่วยป้องกันพืชขาดธาตุหลักธาตุรอง

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับการเกษตร

Collapse

Bio100 Plus

Bio100 Plus

ประโยชน์จาก BIO100 PLUS

  1. ส่งเสริมการเจริญของพืช เร่งการย่อยสลายปลดปล่อยธาตุรองและธาตุเสริม
  2. ช่วยป้องกันอาการขาดธาตุอาหารของพืชทุกชนิด
Collapse

จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์

จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์

BX-1 จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ทำให้ได้จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษที่ให้ประโยชน์สูงสุดสำหรับสัตว์ มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อสัตว์เพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย

Collapse