environmental care

environmental care

 เราสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน เพื่อช่วยให้โลกเราน่าอยู่ขึ้น ปลอดภัยขึ้น  ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกับมนุษย์ พืช และสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะแป็นสัตว์บก สัตว์น้ำ Read More

Collapse

ใช้ Bio100 ในการเลี้ยงกุ้ง

ใช้ Bio100 ในการเลี้ยงกุ้ง

ประโยชน์ และ วิธีใช้  (เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการทำฟาร์มกุ้ง หรือสัตว์น้ำอื่นๆ) Bio100 WWT จุลินทรีย์คัดสายพันธุ์พิเศษ ปลอดภัยสำหรับใช้เป้นอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานชององค์การอนามัยโลก ใช้เป็นสารเสริมชีวภาพ (Food Additives) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพและสรีระ นอกเหนือจากการได้รับสารอRead More

Collapse

โปรไบโอติคส์บำบัดสภาพน้ำ

โปรไบโอติคส์บำบัดสภาพน้ำ

จุลินทรีย์โปรไบโอติคส์ สำหรับบำบัดสภาพน้ำเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะ – ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในน้ำให้สมดุลเหมาะสม – ลดสารพิษในน้ำและช่วยปรับสภาพน้ำให้เหมาะสม – ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ในน้ำ – ช่วยลดปริมาณการเกิดก๊าซพิษ ตลอดทั้งพวกสารเอมีRead More

Collapse

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นนวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ กับนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ

Collapse