จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพสำหรับสิ่งแวดล้อม

จุลินทรีย์ชีวภาพเป็นนวัตกรรมการผสานเทคโนโลยีชีวภาพ กับนาโนเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั้งในระบบบำบัดแบบมีอากาศและไม่มีอากาศ

Collapse

จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษใน Bio100

จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษใน Bio100

Pediococcus Pentosaceus สามารถย่อยอินทรีย์สารให้เป็น Lactic Acid และผลิตสารชีวนะ โพลีเปปไตท์ Bacteriocines ที่เรียกว่า Pediocins   มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ: Vibio Cholerae, E.Coli., Samolnella, Pseudomonas Proeus, Clamphylobacter   และเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโRead More

Collapse